Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z zapytaniem, ofertą, zawarciem i realizacją Umowy jest SIRO-POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu, adres do kontaktu: ul. Wernera 61/63, 26-600 Radom, e-mail: info@siro.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celach:

a) podjęcie działań przed zawarciem Umowy,
b) zawarcie i wykonanie Umowy,
b) obsługa, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń w razie ich zaistnienia.

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest:

a) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) tj. podjęcie działań przed zawarciem umowy i/lub wykonanie Umowy której Pani/Pan jest stroną,
b) (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) tj.: prawnie usprawiedliwiony interes Administratora – w celu obsługi, dochodzenia i obrony przed roszczeniami;

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora upoważnionym pracownikom i podmiotom współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, usługi kurierskie, usługi przewozowe.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres ważności oferty, a w przypadku zawarcia umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy i upływu terminu archiwizowania dokumentacji księgowej.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

7. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora.(art. 6. ust. 1 lit. f RODO).

8. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (organu nadzorczego).